Telefon
WhatsApp

Kıvılcım Dedektörü

0,00 TL

Kıvılcım Dedektörü optik radyasyonla ve algılama için analiz edilebilen dar bantlı ışık spektrumlarında reaksiyona girer. Bunun sonucunda çok küçük çaptaki kıvılcımları hızlı bir şekilde algılar. Bu dedektörler çok hızlı yayılan açık alevin beklendiği yerlere monte edilir.

Stok: Stokta Var

Kı­vıl­cım sön­dür­me sis­tem­le­ri emme ve ta­şı­ma sis­tem­le­rin­de­ki tu­tuş­ma baş­lan­gı­cı­nı al­gı­la­ya­rak oto­ma­tik sön­dür­me özel­lik­le­riy­le içten yanan par­ça­cık­la­rı boğ­mak üzere ay­nın­da bir su per­de­si oluş­tu­rur­lar. Bu sis­tem­le­rin kul­la­nı­mı ya­nı­cı mal­ze­me­le­rin pnö­ma­tik bi­çim­de ta­şın­dı­ğı ve kı­vıl­cım­la­nan ya da içten yanan par­ça­cık­lar ne­de­niy­le yan­gın ya da toz pat­la­ma­sı risk­le­ri­nin yük­sek ol­du­ğu yer­ler­de tav­si­ye edi­lir. Pren­sip ola­rak, sön­dür­me iş­le­mi ça­lış­ma sek­te­ye uğ­ra­tıl­ma­dan mey­da­na gelir.

İndirilebilir Dosyalar

TEKLİF FORMU